PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY

mar 5, 2024

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY
DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY DOMOWEJ

 

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy polega na stosowaniu oddziaływań edukacyjnych, terapeutycznych oraz socjalizacyjnych, które ukierunkowane są na zmniejszanie ryzyka ponownego zranienia osób doznających przemocy oraz zwiększenie samokontroli i konstruktywnych sposobów współżycia w rodzinie.

W powiecie wadowickim realizacją programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej zajmuje się Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy.

Cele programu:

 • wzrost świadomości dot. zjawiska przemocy domowej;

 • zmniejszenie przez uczestników programu skali zachowań opartych na sile i przemocy;

 • bardziej efektywne radzenie sobie z emocjami, takimi jak: złość, poczucie krzywdy
  w sytuacjach trudnych;

 • wzrost skuteczności kontrolowania własnych impulsów i zachowań;

 • zmiana przekonań odbiorców programu dot. stosowania przemocy;

 • wzrost świadomości na temat konsekwencji stosowania i doznawania przemocy;

 • poszerzenie repertuaru zachowań osób stosujących przemoc o zachowania alternatywne do krzywdzących w celu budowania relacji interpersonalnych opartych na poszanowaniu domowników i postawie partnerskiej.

Odbiorcy:

Osobami kwalifikującymi się do programu są osoby dorosłe, stosujące jakąkolwiek formę przemocy wobec najbliższych, a w szczególności:

 • osoby kierowane przez podmioty uprawnione do prowadzenia procedury „Niebieskich Kart”;

 • osoby dobrowolnie zgłaszające się do uczestniczenia w programie;

 • osoby zgłaszane do programu przez kuratorów sądowych, sędziów (skazane wyrokami sądów z art. 207 kk – znęcanie się nad rodziną) oraz osoby wobec których zostało warunkowo umorzone postępowanie karne, czy też wobec których sąd zasądził uczestnictwo w programie korekcyjno – edukacyjnym;

 • osoby zobowiązane przez inne organy, instytucje i organizacje.

Ważne! Kandydaci do programu muszą zachowywać abstynencję od alkoholu i/lub innych środków odurzających. Osoby uzależnione i nadużywające alkoholu i/lub środków psychoaktywnych w pierwszej kolejności kierowane są na terapię uzależnień.
Po zakończonej terapii i utrzymując abstynencję mogą być kwalifikowane do udziału
w programie korekcyjno- edukacyjnym.

Kontakt:

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny
z
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Radoczy,  ul. Dworska 9A, 34 – 100 Tomice;
tel.: 33 873 10 01 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00.

Udział w programie jest bezpłatny

Skip to content