Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Pamiętaj !
Podstawą do zmiany jest praca nad sobą.
REAGUJ !
Zgłoś się do programu psychologiczno- terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową

Twój udział w programie może być dobrowolny (sam zgłosisz chęć uczestnictwa w nim) bądź obowiązkowy (wynikać z orzeczenia sądu albo z zalecenia zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej, kuratora sądowego)
Oddziaływania psychologiczno-terapeutyczne mają na celu m.in.:

 • analizę przyczyn własnego postępowania,
 • zmianę schematów poznawczych (analizowanie swoich wzorów myślenia, postaw, zachowań), wgląd w mechanizmy własnych zachowań;
 • podnoszenie wiedzy i umiejętności wychowawczych, rodzicielskich;
 • trening umiejętności interpersonalnych, trening relaksacji, redukowanie napięć, trening asertywności;
 • podnoszenie umiejętności w zakresie negocjacji, rozwiązywania konfliktów;
 • nabywanie umiejętności radzenia sobie z gniewem, kontrolą emocji w sytuacjach trudnych,
 • nabywanie umiejętności radzenie sobie z trudnymi emocjami, poczuciem winy;
 • podnoszenie wiedzy i umiejętności przydatnych w relacjach partnerskich, wzajemnego poszanowania, szacunku;

Udział w Programie jest bezpłatny!
Skontaktuj się z nami:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Radocza, ul. Dworska 9A, 34- 100 Tomice
tel. 33 873 10 01

www.oikradocza.pl
e-mail: sekretariat@oikradocza.pl
czynny: poniedziałek – piątek, godz. 8.00 – 20.00

Zaproszenie na warsztaty dla rodziców Jestem rodzicem”

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zaprasza na warsztaty podniesienia kompetencji wychowawczych.

W 2024 roku wznawiamy cykl spotkań dla rodziców chcących rozwinąć konkretne umiejętności, takie jak:

 • rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb dziecka
 • rozpoznawanie uczuć własnych i dziecka,
 • nawiązywanie efektywnej współpracy z dzieckiem,
 • określenie praw i obowiązków dziecka,
 • stawianie granic,
 • wprowadzanie adekwatnych konsekwencji,
 • wypracowanie sposobów rozwiązywania konfliktów, rozładowania napięć i złości.

Spotkania będą odbywały się w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy ul. Dworska 9A, 34-100 Tomice,

Spotkania będą odbywać się co tydzień w poniedziałki w godzinach : 17ºº- 18³º

Pierwsze spotkanie odbędzie się 15.04.2024 r.

Dodatkowe informacje i zapisy pod numerem telefonu: 33 873 10 01.

Osoba odpowiedzialna: Magdalena Mastalska-Ryndak
Warsztaty są bezpłatne

ZAPRASZAMY!

Pobierz pdf z większą ilością informacji

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY
DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY DOMOWEJ

 

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy polega na stosowaniu oddziaływań edukacyjnych, terapeutycznych oraz socjalizacyjnych, które ukierunkowane są na zmniejszanie ryzyka ponownego zranienia osób doznających przemocy oraz zwiększenie samokontroli i konstruktywnych sposobów współżycia w rodzinie.

W powiecie wadowickim realizacją programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej zajmuje się Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy.

Cele programu:

 • wzrost świadomości dot. zjawiska przemocy domowej;

 • zmniejszenie przez uczestników programu skali zachowań opartych na sile i przemocy;

 • bardziej efektywne radzenie sobie z emocjami, takimi jak: złość, poczucie krzywdy
  w sytuacjach trudnych;

 • wzrost skuteczności kontrolowania własnych impulsów i zachowań;

 • zmiana przekonań odbiorców programu dot. stosowania przemocy;

 • wzrost świadomości na temat konsekwencji stosowania i doznawania przemocy;

 • poszerzenie repertuaru zachowań osób stosujących przemoc o zachowania alternatywne do krzywdzących w celu budowania relacji interpersonalnych opartych na poszanowaniu domowników i postawie partnerskiej.

Odbiorcy:

Osobami kwalifikującymi się do programu są osoby dorosłe, stosujące jakąkolwiek formę przemocy wobec najbliższych, a w szczególności:

 • osoby kierowane przez podmioty uprawnione do prowadzenia procedury „Niebieskich Kart”;

 • osoby dobrowolnie zgłaszające się do uczestniczenia w programie;

 • osoby zgłaszane do programu przez kuratorów sądowych, sędziów (skazane wyrokami sądów z art. 207 kk – znęcanie się nad rodziną) oraz osoby wobec których zostało warunkowo umorzone postępowanie karne, czy też wobec których sąd zasądził uczestnictwo w programie korekcyjno – edukacyjnym;

 • osoby zobowiązane przez inne organy, instytucje i organizacje.

Ważne! Kandydaci do programu muszą zachowywać abstynencję od alkoholu i/lub innych środków odurzających. Osoby uzależnione i nadużywające alkoholu i/lub środków psychoaktywnych w pierwszej kolejności kierowane są na terapię uzależnień.
Po zakończonej terapii i utrzymując abstynencję mogą być kwalifikowane do udziału
w programie korekcyjno- edukacyjnym.

Kontakt:

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny
z
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Radoczy,  ul. Dworska 9A, 34 – 100 Tomice;
tel.: 33 873 10 01 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00.

Udział w programie jest bezpłatny

Lokalnie razem

 

 „Lokalnie, razem- tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy domowej w świetle nowych regulacji prawnych”, to inicjatywa platformy współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, która zrodziła się we współpracy Ośrodka Interwencji Kryzysowej

w Radoczy i Ośrodków Pomocy Społecznej z gmin powiatu wadowickiego.
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej zrodziła konieczność opracowania, zmiany, dostosowania obowiązujących dotychczas uregulowań i form realizowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Stąd wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli Zespołów Interdyscyplinarnych d s. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Ośrodek Interwencji Kryzysowej stworzył przestrzeń do wspólnych spotkań i dyskusji oraz dzielenia się dobrymi praktykami. Cyklicznie organizujemy wspólne spotkania z przedstawicielami Zespołów Interdyscyplinarnych. Spotkania te są miejscem budowania wzajemnych relacji specjalistów pracujących w lokalnych instytucjach pomocowych, jak i służą wspólnemu poszukiwaniu rozwiązań oraz planowaniu działań w obszarze przeciwdziałania przemocy. Tworzymy grupę, w której wspieramy siebie, dzielimy się wiedzą i doświadczeniami.

Za nami kolejne już spotkanie, które odbyło się 26 października 2023 roku. Przedstawicielom Zespołów Interdyscyplinarnych towarzyszyli tym razem funkcjonariusze Policji i kuratorzy sądowi. Podczas spotkania omówione zostały obszary dotyczące zakresu wspólnych działań w realizacji procedury Niebieskich Kart, a także charakter i formy współpracy dzielnicowych, kuratorów sądowych, Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Pomocowo- Diagnostycznych.

Pragnę podziękować wszystkim za obecność, za wspólny czas rozmów, dyskusji, przemyśleń.

Przed nami kolejne spotkanie. Do zobaczenia!

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Barbara Warchał

Rodzicem może zostać każdy!

 • Nikt nie wymaga od nas egzaminów przed podjęciem decyzji o rodzicielstwie ani nie sprawdza naszych kompetencji w tym zakresie.

 • Nikt nie weryfikuje naszych rodzicielskich umiejętności w momencie podjęcia decyzji o potomstwie ani nie uczy nas, co to znaczy być dobrym rodzicem.

 • Doświadczenie w tym zakresie wynosimy z rodziny.

 • Często powielamy schematy zachowań naszych rodziców, chociaż nie zawsze właściwe.

Na szczęście zamiast powielać błędy naszych opiekunów, możemy zdobyć nową wiedzę i umiejętności. Pamiętajmy, że to my dorośli tworzymy świat naszych dzieci i kształtujemy przyszłych dorosłych, od których przecież będzie zależał i nasz przyszły świat. Na tej płaszczyźnie życia często pojawiają się problemy, trzeba poszukiwać konstruktywnych rozwiązań, aby je przezwyciężać i budować silne, oparte na zaufaniu i zrozumieniu relacje z dzieckiem.

Poprzez udział w zajęciach rodzice mają możliwość wymiany informacji, szukania wspólnie nowych rozwiązań, zwalczania bezradności, budowania siły

i nadziei.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zaprasza serdecznie rodziców do udziału w organizowanych warsztatach udoskonalających kompetencje wychowawcze.

Od marca wznawiamy grupę „Jestem rodzicem”, na którą zapraszamy

MAMY.

We wrześniu natomiast na zajęcia „Tata potrzebny od zaraz” zapraszamy

TATUSIÓW.

W domu pojawia się dziecko i świat mężczyzny wywraca się do góry nogami. Bycie ojcem, to wielka satysfakcja, ale także zmęczenie, stres, czasem lęk. Dzisiejszy świat, to świat, w którym trudno być dobrym człowiekiem, jeszcze trudniej dobrym mężczyzną, a najtrudniej dobrym ojcem. Wyzwania, jakie stawia życie przed mężczyzną wymagają podjęcia działań aby stać się aktywnym ojcem w wychowaniu dziecka.

Oferta zajęć „Tata potrzebny od zaraz” jest skierowana do mężczyzn, bo widzimy konieczność zaktywizowania w tym względzie Panów.

Na zajęciach Ojcowie będą mogli porozmawiać na temat zmian w rodzinie po narodzinach dziecka, radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami i reagowanie na uczucia dziecka, budowania poczucia własnej wartości u dziecka, rozwoju dziecka i jego potrzebach.

Zgłoszenia na zajęcia można dokonać telefonicznie

pod numerem telefonu: 33 873 10 01 lub osobiście w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy, ul. Dworska 9A od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 do 20:00.

Pedagog – Joanna Kołos-Kalisz.

Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy
Znajdź w sobie siłę”

Z myślą o kobietach, które doświadczają przemocy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zapewnia specjalistyczne wsparcie w postaci uczestnictwa w grupie wsparcia. Nieprzemijający lęk, brak wiary we własne możliwości, poczucie nieumiejętności poradzenia sobie z sytuacją, samotność w problemie- to tylko kilka problemów, z którymi borykają się osoby doświadczające przemocy.
Cele spotkań:

 • Odbudowanie poczucia własnej wartości
 • Psychoedukacja na temat funkcjonowania osób stosujących przemoc, mechanizmów przemocy i możliwych do uzyskania form pomocy
 • Wsparcie w dążeniu do odzyskania poczucia kontroli nad swoim życiem
 • Nauka sposobów radzenia sobie ze stresem i napięciem
 • Zbudowanie społeczności kobiet, które wzajemnie obdarzą się wsparciem i zrozumieniem

Więcej szczegółów dotyczących spotkań można uzyskać pod numerem telefonu 33 873 10 01 z osobami prowadzącymi grupę tj: mgr Julią Bańdo oraz mgr Dominiką Hrapkowicz.
Do grupy wsparcia można dołączyć w każdym momencie jej trwania.
Zapraszamy serdecznie osoby zainteresowane.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zaprasza rodziców w sytuacji okołorozwodowej na warsztaty dla mamy i taty
,,Dziecko w rozstaniu’’ dotyczące wsparcia dziecka w sytuacji rozwodu/ rozstania.

Proces adaptacji dziecka do nowej sytuacji rozstania rodziców zależy przede wszystkim od zachowania rodziców wobec siebie wzajemnie
i wobec dziecka. Jeżeli dziecko uzyska odpowiednie wsparcie, rozstanie nie musi być dla niego traumatycznym doświadczeniem, jednak niewątpliwie jest trudnym przeżyciem. Na warsztatach rodzice dowiedzą się m.in. jak pomóc dziecku w sytuacji okołorozwodowej, czy też poznają potrzeby dzieci w sytuacji dużej zmiany w ich życiu jaką jest rozstanie rodziców.

Spotkania będą odbywać się w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, ul. Dworska 9A, 34-100 Tomice,

co dwa tygodnie we wtorki w godz. 17-19. Pierwsze spotkanie odbędzie się 21.02.2023. r.

Wszystkie osoby chętne prosimy o podjęcie kontaktu z psychologiem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy
Magdaleną Mastalską-Ryndak pod nr telefonu 33 873 10 01.

Zgłoszenia można również przesyłać na adres e-mailowy sekretariat@oikradocza.pl.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Z poważaniem,

Magdalena Mastalska-Ryndak

psycholog OIK

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy prowadzi nabór osób chętnych do udziału w Programie Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc.
Zapraszamy do udziału wszystkie osoby dorosłe, które stosują lub w przeszłości stosowały przemoc wobec dzieci, współmałżonków lub innych osób bliskich.

Spotkania będą miały na celu:

 • Psychoedukację z zakresu zjawiska przemocy
 • Rozwinięcie umiejętności samokontroli
 • Naukę konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze złością
 • Wypracowanie zachowań zastępujących przemoc

Zgłoszenia można dokonać w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Radocza ul. Dworska 9A, 34 – 100 Tomice
telefonicznie pod numerem: 33 873 10 01 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ośrodka pod numerem 33 873 10 01

Aktualności

Program – praca nad sobą

Pamiętaj ! Podstawą do zmiany jest praca nad sobą. REAGUJ ! Zgłoś się do programu psychologiczno- terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową Twój udział w programie może być dobrowolny (sam zgłosisz chęć uczestnictwa w nim) bądź obowiązkowy (wynikać z...

czytaj dalej

Warsztaty „Jestem rodzicem”

Zaproszenie na warsztaty dla rodziców „Jestem rodzicem” Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zaprasza na warsztaty podniesienia kompetencji wychowawczych. W 2024 roku wznawiamy cykl spotkań dla rodziców chcących rozwinąć konkretne umiejętności, takie jak:...

czytaj dalej

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY

PROGRAM KOREKCYJNO - EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY DOMOWEJ   Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy polega na stosowaniu oddziaływań edukacyjnych, terapeutycznych oraz socjalizacyjnych, które ukierunkowane są na zmniejszanie ryzyka ponownego...

czytaj dalej

Grupa wsparcia – Znajdź w sobie siłę

Z myślą o osobach, które doświadczają przemocy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zapewnia specjalistyczne wsparcie w postaci uczestnictwa w grupie wsparcia. Podczas organizowanych spotkań uczestnicy otrzymują pomoc psychologiczną ukierunkowaną na rozpoznawanie...

czytaj dalej

Pomoc pokrzywdzonym

W związku z przypadającym 22. lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy organizuje w dniach 19- 23 lutego 2023 roku Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Jest to wydarzenie, którego celem jest zwrócenie...

czytaj dalej

Lokalnie razem

„Lokalnie, razem- tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy domowej w świetle nowych regulacji prawnych”, to inicjatywa platformy współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, która zrodziła się we współpracy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy i...

czytaj dalej

Międzynarodowy Dzień Mediacji

W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada 19 października. Mediacja jest sposobem rozwiazywania konfliktów, sporów. Jest dobrowolną, nieformalną i poufną metodą, w której neutralny i bezstronny mediator pomaga stroną we właściwej komunikacji, osiągnięciu...

czytaj dalej

Dzień zdrowia psychicznego

10 Października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Celem obchodów święta jest zwrócenie uwagi na promowanie i szerzenie profilaktyki dotyczącej zdrowia psychicznego oraz pomocy osobom w kryzysie psychicznym. Regularne badania i zdrowy tryb życia są...

czytaj dalej
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy funkcjonuje od 1 listopada 2012 roku. Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej skupia się głównie na pomocy osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu, doświadczającym sytuacji trudnych.

Komu pomagamy?

 

Oferta pomocy w Ośrodku jest bezpłatna i adresowana do wszystkich mieszkańców Powiatu Wadowickiego. Korzystanie z pomocy Ośrodka nie wymaga skierowania.

Udzielamy specjalistycznej pomocy dla:

 • osób i rodzin w sytuacji
 • kryzysu rodzinnego,
 • kryzysu małżeńskiego,
 • trudności wychowawczych,
 • przemocy w rodzinie,
 • przemocy seksualnej,
 • utraty, żałoby,
 • zagrożenia samobójstwem,
 • wypadków i katastrof,
 • doświadczenia przestępstwa

Formy i zakres pomocy świadczonej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej są dostosowywane  indywidualnie do potrzeb osób zgłaszających się.

Skip to content