O Nas

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy funkcjonuje od 1 listopada 2012 roku.

Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej skupia się głównie na pomocy osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu, doświadczającym sytuacji trudnych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych:
Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Działania Ośrodka stanowią zespół profesjonalnych, skoordynowanych i celowych oddziaływań. W pracy bazujemy na zasobach osoby korzystającej z pomocy, jej naturalnego środowiska społecznego oraz instytucji pomagających.

Celem naszych działań jest ułatwienie odzyskania równowagi wewnętrznej i poczucia sprawczości oraz rozwiązania problemu /problemów/ stanowiących podłoże doświadczenia kryzysu.

Odbiorcą naszych działań mogą być zarówno jednostki jak i grupy oraz całe społeczności.

Zadania realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej:

 • prowadzenie interwencji kryzysowej osobiście /bezpośredni kontakt z klientem/ w siedzibie Ośrodka oraz w uzasadnionych przypadkach w miejscu pobytu klienta;
 • prowadzenie interwencji kryzysowych telefonicznych;
 • udzielanie szybkiej i doraźnej pomocy osobom znajdującym się sytuacji kryzysowej, w tym cudzoziemcom;
 • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców powiatu wadowickiego;
 • prowadzenie działań profilaktycznych poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenie sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi;
 • zapewnienie tymczasowego schronienia – pobyt w hostelu;
 • zapewnienie pomocy i wsparcia usamodzielnianym wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – wychowawcze poprzez zapewnienie czasowej pomocy mieszkaniowej w mieszkaniu chronionym treningowym;
 • opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
 • opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
 • opracowanie i realizacja programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
 • opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych oraz programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
 • animowanie i prowadzenie grup wsparcia, grup samopomocowych, grup edukacyjnoterapeutycznych oraz innych, których organizacja wynika z potrzeb społeczności lokalnych;

W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonuje Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Skip to content