Lokalnie razem

paź 30, 2023

„Lokalnie, razem- tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy domowej w świetle nowych regulacji prawnych”, to inicjatywa platformy współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, która zrodziła się we współpracy Ośrodka Interwencji Kryzysowej

w Radoczy i Ośrodków Pomocy Społecznej z gmin powiatu wadowickiego.
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej zrodziła konieczność opracowania, zmiany, dostosowania obowiązujących dotychczas uregulowań i form realizowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Stąd wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli Zespołów Interdyscyplinarnych d s. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Ośrodek Interwencji Kryzysowej stworzył przestrzeń do wspólnych spotkań i dyskusji oraz dzielenia się dobrymi praktykami. Cyklicznie organizujemy wspólne spotkania z przedstawicielami Zespołów Interdyscyplinarnych. Spotkania te są miejscem budowania wzajemnych relacji specjalistów pracujących w lokalnych instytucjach pomocowych, jak i służą wspólnemu poszukiwaniu rozwiązań oraz planowaniu działań w obszarze przeciwdziałania przemocy. Tworzymy grupę, w której wspieramy siebie, dzielimy się wiedzą i doświadczeniami.

Za nami kolejne już spotkanie, które odbyło się 26 października 2023 roku. Przedstawicielom Zespołów Interdyscyplinarnych towarzyszyli tym razem funkcjonariusze Policji i kuratorzy sądowi. Podczas spotkania omówione zostały obszary dotyczące zakresu wspólnych działań w realizacji procedury Niebieskich Kart, a także charakter i formy współpracy dzielnicowych, kuratorów sądowych, Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Pomocowo- Diagnostycznych.

Pragnę podziękować wszystkim za obecność, za wspólny czas rozmów, dyskusji, przemyśleń.

Przed nami kolejne spotkanie. Do zobaczenia!

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Barbara Warchał

Skip to content