Programy profilaktyczne

Program „W drodze ku dorosłości” składa się z cyklu 6 spotkań, każde spotkanie obejmuje 1 godzinę lub 1 godzinę lekcyjną.
Każde spotkanie jest kompletnym, niezależnym blokiem tematycznym i może być realizowane pojedynczo.
Treści, formy i metody realizacji spotkań dostosowane są do różnych grup wiekowych (szkoła podstawowa, szkoła średnia)

SPOTKANIE I
(emocje, potrzeby)
Celem spotkania jest poznanie, rozpoznawanie i rozumienie własnych emocji, potrzeb i poznanie sposobów właściwego ich zaspakajania- redukcja napięć emocjonalnych, kształtowanie odpowiedzialności w okazywaniu uczuć, rozpoznawanie i rozumienie, akceptacja uczuć i potrzeb innych. Uczestnicy odkryją i poznają sposoby na rozładowywanie napięcia emocjonalnego oraz sposoby kontrolowania własnych emocji.

SPOTKANIE II
(zrozumieć konflikt)
Celem spotkania jest integracja grupy, budowanie pozytywnych relacji między jej członkami, poznanie przyczyn i istoty konfliktu, dostrzeżenie możliwości rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy doskonalą umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej, aktywnego słuchania, mówienia o swoich uczuciach i oczekiwaniach.

SPOTKANIE III
(sytuacje trudne, stres)
Celem spotkania jest nabycie umiejętności rozpoznawania sytuacji stresującej (diagnozy sytuacji trudnej), radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach, poznanie i rozpoznawanie sygnałów stresu, poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem i sposobów przezwyciężania sytuacji trudnych. Uczestnicy uczą się dostrzegać w sytuacji trudnej możliwe punkty oparcia i korzyści, tworzyć konstruktywne rozwiązania. Budują pozytywną samoocenę i doskonalą umiejętność dostrzegania swoich zasobów, mocnych stron.

SPOTKANIE IV
(asertywność)
Celem spotkania jest poznanie sposobów asertywnego odmawiania, wyrażania próśb, przyjmowania krytyki, kształtowanie i doskonalenie umiejętności asertywnych, rozwijanie umiejętności mówienia o własnych uczuciach, potrzebach w relacjach z innymi ludźmi.

SPOTKANIE V
(złość, agresja, przemoc)
Celem spotkania jest uświadomienie uczestnikom mechanizmów powstawania agresji, przemocy, rozwijanie umiejętności odkrywania i nazywania uczuć własnych i innych, budowanie poczucia własnej wartości i silnej osobowości, ukazanie systemu wartości i dążeń pozwalających na kontrolę stresu a co za tym idzie redukcję zachowań agresywnych.

SPOTKANIE VI
(substancje uzależniające np: nikotyna, alkohol, narkotyki)
Celem spotkania jest uwrażliwienie uczestników na wartość jaką jest życie i przyjaźń oraz wskazanie na niebezpieczeństwa jakie wiążą się z eksperymentowaniem ze środkami odurzającymi. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat uzależnień oraz wpływu środków odurzających na życie szkolne i rodzinne. Ponadto zadaniem spotkania jest kształtowanie postawy asertywności i przyjmowania jej w sytuacjach występowania presji ze strony rówieśników.

SPOTKANIE VII
(uzależnienie od mediów)
Celem spotkania jest uświadomienie mechanizmów uzależnień od mediów, ukazanie zagrożeń jakie niesie cyberprzestrzeń, wypracowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z mediów. Spotkanie jest ukierunkowane na ukazanie granicy między rozrywką a manipulacją Wirtualnego Świata. Uczestnicy odkrywają, że media są wartościowe, ale bywają też niebezpieczne.

Realizacje programu można ustalić osobiście lub telefonicznie z p. Barbarą Warchał- Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Radocza, ul. Dworska 9 A, tel. 33 8731001

Skip to content