Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Oferta Pracy

Dołącz do Zespołu Specjalistów

Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy jest jednostką pomocy społecznej świadczącą pomoc w postaci interwencji kryzysowej, poradnictwa specjalistycznego, oddziaływań profilaktycznych i korekcyjno-edukacyjnych. Pomoc świadczona jest bezpłatnie dla mieszkańców powiatu wadowickiego.
Obecnie do naszego zespołu poszukujemy psychologa w wymiarze zatrudnienia ½ etatu.

Wymagania jakie stawiamy kandydatowi:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie, po traumie,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • wysoko rozwinięta odpowiedzialność,
 • chęć zaangażowania się w długotrwałą współpracę,
 • dodatkowym atutem będą studia podyplomowe/kursy z zakresu interwencji kryzysowej oraz wszystkie obejmujące zagadnienia z obszaru psychologii i pedagogiki.

Oferujemy:

 • formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • zatrudnienie w stabilniej instytucji,
 • dofinansowanie szkoleń, kursów,
 • współpraca w przyjaznej atmosferze w rozwijającym się zespole specjalistów,
 • wyzwania i nowe doświadczenia.

Ogólny zakres obowiązków na stanowisku psycholog:

 • pomoc i wsparcie osobom w kryzysie,
 • świadczenie poradnictwa psychologicznego,
 • podejmowanie działań interwencyjnych,
 • prowadzenie grup wsparcia,
 • organizacja zajęć edukacyjnych i profilaktycznych dla rodziców i dzieci.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu osobistego po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu: 33 873 10 01

Zapraszam do kontaktu
Barbara Warchał

Dyrektor OIK

Zaproszenie na warsztaty dla rodziców Jestem rodzicem”

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zaprasza na warsztaty podniesienia kompetencji wychowawczych.

W 2024 roku wznawiamy cykl spotkań dla rodziców chcących rozwinąć konkretne umiejętności, takie jak:

 • rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb dziecka
 • rozpoznawanie uczuć własnych i dziecka,
 • nawiązywanie efektywnej współpracy z dzieckiem,
 • określenie praw i obowiązków dziecka,
 • stawianie granic,
 • wprowadzanie adekwatnych konsekwencji,
 • wypracowanie sposobów rozwiązywania konfliktów, rozładowania napięć i złości.

Spotkania będą odbywały się w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy ul. Dworska 9A, 34-100 Tomice,

Spotkania będą odbywać się co tydzień w poniedziałki w godzinach : 17ºº- 18³º

Pierwsze spotkanie odbędzie się 15.04.2024 r.

Dodatkowe informacje i zapisy pod numerem telefonu: 33 873 10 01.

Osoba odpowiedzialna: Magdalena Mastalska-Ryndak
Warsztaty są bezpłatne

ZAPRASZAMY!

Pobierz pdf z większą ilością informacji

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY
DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY DOMOWEJ

 

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy polega na stosowaniu oddziaływań edukacyjnych, terapeutycznych oraz socjalizacyjnych, które ukierunkowane są na zmniejszanie ryzyka ponownego zranienia osób doznających przemocy oraz zwiększenie samokontroli i konstruktywnych sposobów współżycia w rodzinie.

W powiecie wadowickim realizacją programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej zajmuje się Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy.

Cele programu:

 • wzrost świadomości dot. zjawiska przemocy domowej;

 • zmniejszenie przez uczestników programu skali zachowań opartych na sile i przemocy;

 • bardziej efektywne radzenie sobie z emocjami, takimi jak: złość, poczucie krzywdy
  w sytuacjach trudnych;

 • wzrost skuteczności kontrolowania własnych impulsów i zachowań;

 • zmiana przekonań odbiorców programu dot. stosowania przemocy;

 • wzrost świadomości na temat konsekwencji stosowania i doznawania przemocy;

 • poszerzenie repertuaru zachowań osób stosujących przemoc o zachowania alternatywne do krzywdzących w celu budowania relacji interpersonalnych opartych na poszanowaniu domowników i postawie partnerskiej.

Odbiorcy:

Osobami kwalifikującymi się do programu są osoby dorosłe, stosujące jakąkolwiek formę przemocy wobec najbliższych, a w szczególności:

 • osoby kierowane przez podmioty uprawnione do prowadzenia procedury „Niebieskich Kart”;

 • osoby dobrowolnie zgłaszające się do uczestniczenia w programie;

 • osoby zgłaszane do programu przez kuratorów sądowych, sędziów (skazane wyrokami sądów z art. 207 kk – znęcanie się nad rodziną) oraz osoby wobec których zostało warunkowo umorzone postępowanie karne, czy też wobec których sąd zasądził uczestnictwo w programie korekcyjno – edukacyjnym;

 • osoby zobowiązane przez inne organy, instytucje i organizacje.

Ważne! Kandydaci do programu muszą zachowywać abstynencję od alkoholu i/lub innych środków odurzających. Osoby uzależnione i nadużywające alkoholu i/lub środków psychoaktywnych w pierwszej kolejności kierowane są na terapię uzależnień.
Po zakończonej terapii i utrzymując abstynencję mogą być kwalifikowane do udziału
w programie korekcyjno- edukacyjnym.

Kontakt:

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny
z
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Radoczy,  ul. Dworska 9A, 34 – 100 Tomice;
tel.: 33 873 10 01 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00.

Udział w programie jest bezpłatny

Lokalnie razem

 

 „Lokalnie, razem- tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy domowej w świetle nowych regulacji prawnych”, to inicjatywa platformy współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, która zrodziła się we współpracy Ośrodka Interwencji Kryzysowej

w Radoczy i Ośrodków Pomocy Społecznej z gmin powiatu wadowickiego.
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej zrodziła konieczność opracowania, zmiany, dostosowania obowiązujących dotychczas uregulowań i form realizowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Stąd wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli Zespołów Interdyscyplinarnych d s. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Ośrodek Interwencji Kryzysowej stworzył przestrzeń do wspólnych spotkań i dyskusji oraz dzielenia się dobrymi praktykami. Cyklicznie organizujemy wspólne spotkania z przedstawicielami Zespołów Interdyscyplinarnych. Spotkania te są miejscem budowania wzajemnych relacji specjalistów pracujących w lokalnych instytucjach pomocowych, jak i służą wspólnemu poszukiwaniu rozwiązań oraz planowaniu działań w obszarze przeciwdziałania przemocy. Tworzymy grupę, w której wspieramy siebie, dzielimy się wiedzą i doświadczeniami.

Za nami kolejne już spotkanie, które odbyło się 26 października 2023 roku. Przedstawicielom Zespołów Interdyscyplinarnych towarzyszyli tym razem funkcjonariusze Policji i kuratorzy sądowi. Podczas spotkania omówione zostały obszary dotyczące zakresu wspólnych działań w realizacji procedury Niebieskich Kart, a także charakter i formy współpracy dzielnicowych, kuratorów sądowych, Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Pomocowo- Diagnostycznych.

Pragnę podziękować wszystkim za obecność, za wspólny czas rozmów, dyskusji, przemyśleń.

Przed nami kolejne spotkanie. Do zobaczenia!

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Barbara Warchał

Rodzicem może zostać każdy!

 • Nikt nie wymaga od nas egzaminów przed podjęciem decyzji o rodzicielstwie ani nie sprawdza naszych kompetencji w tym zakresie.

 • Nikt nie weryfikuje naszych rodzicielskich umiejętności w momencie podjęcia decyzji o potomstwie ani nie uczy nas, co to znaczy być dobrym rodzicem.

 • Doświadczenie w tym zakresie wynosimy z rodziny.

 • Często powielamy schematy zachowań naszych rodziców, chociaż nie zawsze właściwe.

Na szczęście zamiast powielać błędy naszych opiekunów, możemy zdobyć nową wiedzę i umiejętności. Pamiętajmy, że to my dorośli tworzymy świat naszych dzieci i kształtujemy przyszłych dorosłych, od których przecież będzie zależał i nasz przyszły świat. Na tej płaszczyźnie życia często pojawiają się problemy, trzeba poszukiwać konstruktywnych rozwiązań, aby je przezwyciężać i budować silne, oparte na zaufaniu i zrozumieniu relacje z dzieckiem.

Poprzez udział w zajęciach rodzice mają możliwość wymiany informacji, szukania wspólnie nowych rozwiązań, zwalczania bezradności, budowania siły

i nadziei.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zaprasza serdecznie rodziców do udziału w organizowanych warsztatach udoskonalających kompetencje wychowawcze.

Od marca wznawiamy grupę „Jestem rodzicem”, na którą zapraszamy

MAMY.

We wrześniu natomiast na zajęcia „Tata potrzebny od zaraz” zapraszamy

TATUSIÓW.

W domu pojawia się dziecko i świat mężczyzny wywraca się do góry nogami. Bycie ojcem, to wielka satysfakcja, ale także zmęczenie, stres, czasem lęk. Dzisiejszy świat, to świat, w którym trudno być dobrym człowiekiem, jeszcze trudniej dobrym mężczyzną, a najtrudniej dobrym ojcem. Wyzwania, jakie stawia życie przed mężczyzną wymagają podjęcia działań aby stać się aktywnym ojcem w wychowaniu dziecka.

Oferta zajęć „Tata potrzebny od zaraz” jest skierowana do mężczyzn, bo widzimy konieczność zaktywizowania w tym względzie Panów.

Na zajęciach Ojcowie będą mogli porozmawiać na temat zmian w rodzinie po narodzinach dziecka, radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami i reagowanie na uczucia dziecka, budowania poczucia własnej wartości u dziecka, rozwoju dziecka i jego potrzebach.

Zgłoszenia na zajęcia można dokonać telefonicznie

pod numerem telefonu: 33 873 10 01 lub osobiście w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy, ul. Dworska 9A od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 do 20:00.

Pedagog – Joanna Kołos-Kalisz.

Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy
Znajdź w sobie siłę”

Z myślą o kobietach, które doświadczają przemocy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zapewnia specjalistyczne wsparcie w postaci uczestnictwa w grupie wsparcia. Nieprzemijający lęk, brak wiary we własne możliwości, poczucie nieumiejętności poradzenia sobie z sytuacją, samotność w problemie- to tylko kilka problemów, z którymi borykają się osoby doświadczające przemocy.
Cele spotkań:

 • Odbudowanie poczucia własnej wartości
 • Psychoedukacja na temat funkcjonowania osób stosujących przemoc, mechanizmów przemocy i możliwych do uzyskania form pomocy
 • Wsparcie w dążeniu do odzyskania poczucia kontroli nad swoim życiem
 • Nauka sposobów radzenia sobie ze stresem i napięciem
 • Zbudowanie społeczności kobiet, które wzajemnie obdarzą się wsparciem i zrozumieniem

Więcej szczegółów dotyczących spotkań można uzyskać pod numerem telefonu 33 873 10 01 z osobami prowadzącymi grupę tj: mgr Julią Bańdo oraz mgr Dominiką Hrapkowicz.
Do grupy wsparcia można dołączyć w każdym momencie jej trwania.
Zapraszamy serdecznie osoby zainteresowane.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zaprasza rodziców w sytuacji okołorozwodowej na warsztaty dla mamy i taty
,,Dziecko w rozstaniu’’ dotyczące wsparcia dziecka w sytuacji rozwodu/ rozstania.

Proces adaptacji dziecka do nowej sytuacji rozstania rodziców zależy przede wszystkim od zachowania rodziców wobec siebie wzajemnie
i wobec dziecka. Jeżeli dziecko uzyska odpowiednie wsparcie, rozstanie nie musi być dla niego traumatycznym doświadczeniem, jednak niewątpliwie jest trudnym przeżyciem. Na warsztatach rodzice dowiedzą się m.in. jak pomóc dziecku w sytuacji okołorozwodowej, czy też poznają potrzeby dzieci w sytuacji dużej zmiany w ich życiu jaką jest rozstanie rodziców.

Spotkania będą odbywać się w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, ul. Dworska 9A, 34-100 Tomice,

co dwa tygodnie we wtorki w godz. 17-19. Pierwsze spotkanie odbędzie się 21.02.2023. r.

Wszystkie osoby chętne prosimy o podjęcie kontaktu z psychologiem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy
Magdaleną Mastalską-Ryndak pod nr telefonu 33 873 10 01.

Zgłoszenia można również przesyłać na adres e-mailowy sekretariat@oikradocza.pl.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Z poważaniem,

Magdalena Mastalska-Ryndak

psycholog OIK

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy prowadzi nabór osób chętnych do udziału w Programie Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc.
Zapraszamy do udziału wszystkie osoby dorosłe, które stosują lub w przeszłości stosowały przemoc wobec dzieci, współmałżonków lub innych osób bliskich.

Spotkania będą miały na celu:

 • Psychoedukację z zakresu zjawiska przemocy
 • Rozwinięcie umiejętności samokontroli
 • Naukę konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze złością
 • Wypracowanie zachowań zastępujących przemoc

Zgłoszenia można dokonać w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Radocza ul. Dworska 9A, 34 – 100 Tomice
telefonicznie pod numerem: 33 873 10 01 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ośrodka pod numerem 33 873 10 01

Aktualności

Jestem Rodzicem

Rodzicem może zostać każdy! Nikt nie wymaga od nas egzaminów przed podjęciem decyzji o rodzicielstwie ani nie sprawdza naszych kompetencji w tym zakresie. Nikt nie weryfikuje naszych rodzicielskich umiejętności w momencie podjęcia decyzji o potomstwie ani nie uczy...

czytaj dalej

Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją

Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją Towarzyszenie osobie bliskiej w walce z depresją Dnia 23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Tematu nie należy bagatelizować, ponieważ według najnowszych danych na całym świecie choruje około 350 milionów...

czytaj dalej

Znajdź w sobie siłę

Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy „Znajdź w sobie siłę” Z myślą o kobietach, które doświadczają przemocy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zapewnia specjalistyczne wsparcie w postaci uczestnictwa w grupie wsparcia. Nieprzemijający lęk, brak...

czytaj dalej

Dziecko w rozstaniu

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zaprasza rodziców w sytuacji okołorozwodowej na warsztaty dla mamy i taty ,,Dziecko w rozstaniu’’ dotyczące wsparcia dziecka w sytuacji rozwodu/ rozstania. Proces adaptacji dziecka do nowej sytuacji rozstania rodziców zależy...

czytaj dalej

Światowy dzień zdrowia psychicznego

Dnia 10 października 2022r. (poniedziałek) obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Święto zostało ustanowione przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego w 1992 roku. Celem święta jest promowanie informacji z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego i...

czytaj dalej

Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy

Co roku 2 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy. Jego celem jest szerzenie idei życia bez przemocy, umacniania pokoju i głoszenia tolerancji. Zasada unikania przemocy powinna nam przyświecać każdego dnia. Niestety, przemoc to zjawisko...

czytaj dalej
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy funkcjonuje od 1 listopada 2012 roku. Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej skupia się głównie na pomocy osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu, doświadczającym sytuacji trudnych.

Komu pomagamy?

 

Oferta pomocy w Ośrodku jest bezpłatna i adresowana do wszystkich mieszkańców Powiatu Wadowickiego. Korzystanie z pomocy Ośrodka nie wymaga skierowania.

Udzielamy specjalistycznej pomocy dla:

 • osób i rodzin w sytuacji
 • kryzysu rodzinnego,
 • kryzysu małżeńskiego,
 • trudności wychowawczych,
 • przemocy w rodzinie,
 • przemocy seksualnej,
 • utraty, żałoby,
 • zagrożenia samobójstwem,
 • wypadków i katastrof,
 • doświadczenia przestępstwa

Formy i zakres pomocy świadczonej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej są dostosowywane  indywidualnie do potrzeb osób zgłaszających się.

Skip to content