Informacja o przyznanym grancie

paź 22, 2020

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy realizuje grant pn. „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy w związku z epidemią wirusa COVID- 19” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.
Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówki całodobowej- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy, poprzez:

  1. Doposażenie stanowisk pracy personelu placówek całodobowej opieki oraz ich mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID- 19.
  2. Doposażenie placówek całodobowej opieki w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki
    z epidemią i jej skutkami.

Wartość grantu wynosi 10 000 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 1 500 zł wkładu własnego (z budżetu powiatu).
Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.
Planowane efekty w wyniku realizacji grantu:

  1. Doposażenie 5 stanowisk pracy personelu placówki całodobowej opieki oraz jej mieszkańców w środki ochrony indywidualnej, niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID- 19.
  2. Doposażenie placówek całodobowej opieki w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki
    z epidemią i jej skutkami.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne
w Regionie.
Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie.

Skip to content